Алматы ?аласыны? ?кімі  Ахметжан Есімов мырза?а, ?аза?стан Республикасыны? М?дениет ж?не а?парат министрі Дархан Мы?бай мырза?а ж?не ?Р Парламент М?жілісіні? депутаттарына

«Алматы» телеарнасыны? ж?мыстан кеткен журналистерінен

Ашы? хат

1 ?азаннан бастап «Алматы» арнасыны? ?аза? б?лімі т?тастай,  жа?алы?тарды? орыс редакциясыны? бір б?лігі ?ызметтен кеттік.   Негізгі себеп Алматы ?кімдігі баспас?з ?ызметіні? басшысы С.Л. Куяновпен тіл табыспауымыз.  На?тыра? айт?анда, Куяновты? т?тас журналисті?  ?ожасына айналып ал?анына наразылы? білдірдік. Б?л о?и?аны? барысы а?парат ??ралдары ар?ылы т?тас ?аза?стан?а тарап жатыр. Сонды?тан б?ге-шігесіне дейін жаза беруді? реті жо?.  Бізді? хат жазуда?ы басты себебіміз осы о?и?адан т?йген ойымызды паш ету. Бір арнаны?  журналистік тобыны?  60-70 пайызы ж?мыстан кетіп жатыр екен деп еле? еткен басшыны бай?амады?.  Куянов пен Бас директор Е. Грюнберг ?уелі орыс редакциясында жік шы??анын, ?аза? б?лімі соларды ?олда?анын жасырып ?ойып,  жа?дайды ?лтты? ба?ыт?а б?ру?а барын салуда.  Грюнберг Tengrinews.kz сайтына  «С. Сарыбаев (?аза? б?ліміне жауапты орынбасар) кетіп жатыр сонымен бірге ?ызметкерлері де ж?мыстан шы?у?а шешім ?абылдады» дейді де м?селені екі жарым апта б?рын ?тінішін беріп ?ой?ан орынбасарына тірейді,  орыс б?ліміне жауапты орынбасары ?айрат Балтабайды? да сол кезде  ж?мыстан кетуге ниет еткенін б?ркемелеп ?алады.  Куянов болса  ?лт.кз сайтына «б?л ?дейі ?йымдастырыл?ан шара деп ойлаймын, орыс редакциясынан арыз жаз?ан ешкімді к?ріп отыр?ан жо?пын»  депті ( Балтабайдан б?лек  орыс редакциясы журналистері  Ильзат Акчурин ?ызметінен кетіп ?лгерді, Айерке Ермек арыз берді).

?жымны? ?зімен кездесуге талпын?аны, м?мліге келуді? жолын іздегені ж?нінде, оларды елемей жа?дайды ушы?тыр?аны ж?нінде бір ауыз с?з жо?. ?азірде ойын ашы? айту?а талпын?андар?а ?ЛТШЫЛ, ОППОЗИЦИОНЕР деген сынды айдар та?ып, ?зін  ?аза?станны? т?тасты?ы ?шін к?рескер  есебінде к?рсетіп, «екі жеп биге шы?у»    с?нге айнал?ан. Сонда келісім-шартты б?зу туралы б?йры?пен танысып, ?олын  ?ойып ?лгерген 37 адам  37-жылдан ?алып ?ой?ан «халы? жаулары» ма? Куянов пен   Грюнбергті?  ойы осыдан алыстамапты.  ?лде б?рін ?з ?станымдарыны?  тар ше?берінде топшылай салды!?  Десе де оларды? пи?ылы н?тижесін берді.  «Шулап жат?ан кіл ?аза?» деген хабар тарасымен орыс тілді а?парат ??ралдарыны?  о?и?а?а деген ?ызы?ушылы?ы к?рт т?мендеді.  «?здеріне де обал жо?» деушілер к?бейді.   Тек ?аза? тілді БА? аясында?ы та?ырып?а айналды лезде.  Б?ндай саяси «ептілікке» ?айран ?алмас?а амалымыз жо?. Тек 31-арна, 7-арна  осы жа?дай туралы екі тілде а?парат берген. Абай.кз , ?лт кз  сайттары жанай?айымызды жариялауда.

Енді  т?пкі ой?а келсек… Біз б?л хатты аяныш сезімін тудыру ?шін, біреу басымыздан сипасын деген ма?сатпен жазып отыр?ан жо?пыз. Деніміз сау, ?ол-ая?ымыз б?тін,  т?мсы?ын жылытар ?олты? тап?анына  ісініп,  ??дай?а айнал?ан екенмін деп ойлайтын   Куяновтар?а кіріптар  болмай-а?  ?ай салада болса ?ызмет ете береміз.  Жап?ан есікті ?айта ашса? деген ниет жо?. Орнымыз ойсырап ?алмайды. Т?рмысты? жа?дайы ?ыс?ан, немесе,  Куяновпен тіл табыса алатын мамандар табылатынына, табылып жат?анына да ш?б? жо?.   Тек ?азіргі журналистерді?, журналистиканы?  ?андай  к?йге т?скенін  білсе?іздер бол?аны.  Осы о?и?аны мысал етіп   с?з бостанды?ына салын?ан ауызды?ты?  с?л босауына ы?пал етсе?іздер. ?олдары?ыздан келсе «поштабайларды?» ?и?уын азайтып, «?амшы ?йіруін» шекте?іздер…. Н?тиже боларына ш?б?міз к?п  екеніне ?арамастан ж?гінгенді, м?н-жайды т?сіндіргенді  ж?н санады?.  Ал біз… жа?сылар санатында ж?рген   біреулерге  ??сап артынып-тартынып, шетелге тайып т?ратындай д?ниеміз де,    пи?ылымыз да, б?тен атамекеніміз де жо?.   Еліміз аман  болсын…

Осы елде туды?, осы елде, осы ел ?шін ?мір с?реміз…

Хат м?тіні ?леуметтік желіден алынды.

Рубрика: