О?т?стік ?аза?стан облысыны? ?кімі Ас?ар Мырзахметов баста?ан айма?ты? билік ?кілдері орынды бастама к?теріп отыр. А?и?атын айтса?, ?аза? журналистері жаза-жаза жауыр бол?ан, біра? ??ндылы?ы жо?ары б?л та?ырыпты? енді к?бесі с?гілді. Сірескен се? б?зылды.

О?т?стік ?аза?стан об­лысыны? ?кімі Ас?ар Мыр­захметов бірнеше ?асырдан бер­гі ?аза? ж?йесінде ?алыптас­?ан «д?ст?рді» б?зып, «Т?уелсіздік мерекесі ?тпейінше «Жа?а жылды?» безендіруге жол бер­меу ж?нінде жергілікті шенеуніктерге тапсырма берді. Енді 17 желто?сан?а дейін об­лыс к?лемінде Т?уелсіздік мере­кесі атап ?тілгенше, Жа?а жыл­?а дайындалу?а ?атысты бір ай б?рын?ы «?ызылды-жасыл­ды» ?арбалас тірлік болмайды. Т?уелсіздік мейрамын атап ?ткеннен кейін ?ана барып, О?т?стік ?аза?стан облысы Жа?а жыл?а дайынды??а кі­ріседі. С?йтіп, ?аза?ы ?ай­ма­?ы б?зылма?ан ?лке ?лт ?шін ??ндылы?ы жо?ары, т?уелсіз­дік ?шін т?уір тірлікті бастады.
Жалпы, м?ндай бастама?а ?уану керек. Т?уелсіздік — ?а­сиетті ??ым. М?ны ел Прези­денті, ?лт к?шбасшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?немі айтып келеді.
— «?аза? хал?ы сан ?асыр­лар бойы ?зіні? егемендігі мен т?уелсіздігі ?шін к?ресіп келді. ?зіні? е? жа?сы ?асиеттері­ні?: ?атер т?нген с?тте бірі­гіп, ?йымдаса білуіні?, сон­дай-а? бас?а халы?тармен бейбітшілік, келісім мен тату к?ршілік жа?дайында т?ру?а ынта-ы?ыласыны? ар?асын­да ол тарих тас?ыныны? ас­тында ?алып ?оймай, ?зіні? мемлекеттігін ?алпына келтіре алды. Біз ту?ан мемлекетіміз­ді? т?уелсіздігін баянды ету­ге, ?уатын арттыру?а, оны? игілігіне, халы?аралы? ?ауым­дасты?та?ы беделіні? ?суіне ?ызмет етуге парыздармыз». Елбасыны? б?л с?зі шын м?­нінде, т?уелсіздікті? ?асиетін ай?ын а??арт?андай.
Ендеше, сол т?уелсіздікті? т??ырын ны?айту ?шін бастама к?терген о?т?стік?аза?станды? билікті? ?адамын елді? бас?а ??іріндегі басшылар іліп ?кетіп, жал?астырып жатса, ??ба-??п, орынды іс болар еді.

Берік У?ли,
О?т?стік ?аза?стан облысы ?кімі аппараты басшысыны? орынбасары — баспас?з ?ызметіні? жетекшісі:
— Облыс ?кімі Ас?ар Мырзах­метовті? 17 желто?сан?а дейін жа?ажылды? дайынды?ты бас­тамау туралы шешімін БА? ?ызу ?олдап ?кетті. Бізді? игі бастама туралы еліміздегі бір?атар мер­зімді басылымдар мен телеар­налар, интернет басылымдар жазды. Осыны? ?сері болуы ке­рек, ?ткен аптада «Еуразия» ар­насы кешкі жа?алы?тарында, «Астана» мен «Жетінші теле­ар­на» ?здеріні? апталы? ?орытын­ды ба?дарламаларында осы м?­селеге арнайы то?талып ?тті. Сондай-а? ?леуметтік желіде де б?л м?селе ке?інен ?олдау тауып, ?лі де тал?ыланып жатыр. Б?­лай болуы за?ды да. ?йткені жылда осы м?селе алдымыздан кесе-к?лдене?деп шы?атын. Журналистер ?ауымы Т?уелсіз­дік к?ні мерекесі жа?ажыл­ды? шыршаны? тасасында ?алды деп айта-айта ?бден шарша?ан еді. ?здері?ізге м?лім, 31-арна мен «Хабар» телеарнасында ж?­мыс істегенде жыл сайын осы м?­селені ?ріптестеріммен бір­ге к?теретін едім. ?кінішке ?арай, «бая?ы жартас — бір жартас» к?йінде ?алатын. Енді міне, ?зім мемлекеттік ?ызметке келген­нен кейін, б?л м?селені облыс де?ге­йінде шешуге ?рекет еттік. Я?ни облыс ?кімі Ас?ар Мырзахметов­ке «?аза? хал?ы ?шін Т?уелсіздік к?ніні? м?н-ма?ызы айры?­ша. 16 желто?сан — елімізді? еге­мендік ал?ан, хал?ымызды? азат­ты??а ?ол жеткізген к?ні. Алайда елімізде мемлекетіміз­ді? т?уелсіздік ал?ан к?нінен ?лде?ай­да б?рын жа?ажылды? шырша­лар безендіріліп, мейрам?а ?атыс­ты жарнамалар мен ??тты?тау­лар т?рлі ?имараттар?а іліне бас­тайды. М?ндай к?рініс
?ткен жылы да облысымызда бай?алды. Б?л ?з кезегінде Т?уелсіздік к?ніні? м?н-ма­?ызын т?мендетіп, ме­ре­ке­ні? б??аралы? сипат алуы­на ?з кедергісін жасайды. Сол себепті ?стіміздегі жылы об­лыс­та 17 желто?сан?а дейін шыршаларды? безендіріліп, Жа­?а жыл?а ?атысты жарнамалар­ды?, т?рлі ??тты?таулар мен
?р­т?р­лі іс-шараларды? ?ткі­зілуіне жол берілмегені д?рыс деп санаймыз» деп ?сыныс айт­ты?. Ас?ар Исабек?лы б?л баста­мамызды ?олдап, аудан, ?ала ?кім­деріне тапсырма берді. ?азіргі уа?ытта осы ба?ытта ж?мыс­тар ж?йелі т?рде ат?арылуда. О?т?стік ?аза?стан облысы­ны? б?л игі бастамасын ?зге ??ір­лер ?олдап жатса, ??ба-??п болар еді.
… О?т?стік ?аза?стан об­лысында?ы билік ?кілдері осы­лай ?лт?а жа?ын игі ша­рамен айналысып жат?анда Алматыда ?ала ?кімі Есі­мовті? тапсырмасы бойынша ат?амінерлер 1 желто?сан Т???ыш Президент к?ні бастал­май жатып, жа?ажылды? жа­санды шыршаларды орнату?а кірісіп кетті.
…Т?уелсіздігіміз баянды болсын!

Берік БЕЙСЕН?ЛЫ
www.aikyn.kz

Рубрика: