Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Жа?а жыл?а бiр к?н ?ал?анда к?ллектип боп “корпоративке” бардык “корпоратив” дегенге кiм ба­рып к?рген, керемет екен. ?ызметтес ?ыз-келiн­шектер ?оса?тарын ертпей, ?здерi ?ана келiптi

 Т?ртiп солай к?рiнедi. Мен де “бойда?” болып бар?анмын. Сонымен не керек, жа?а жылды, ?аза?ша айт?анда, ?кесiн танытып т?рып тойлады?. Б?рiнен ?ызы?ы, мен ?ас?ыр болып, директорды? хатшысы сыла?да?ан С?лубике ?оян болып киiнiп, екеумiз ?уысып ойнап ж?рiп, ?алы? ж?рттан б?лiнiп кетiппiз… Артынан бiра? б?л ?ылы?ым ?шiн директорымыз ма?ан ?ата? с?гiс жариялады…

Жарайды, оны? б?рi ?з алдына. “Корпоративтен” со? тарама?шы болып дала?а шы??ан со?, жайшылы?та бастары бiр ?азан?а сыймайтын бiздi? ?жым ендi ?айтып к?рiспейтiн адамдарша бiр-бiрiмен ?айта-?айта с?йiсiп, ?ре? деп ?оштас?аны есiмде. ?азiр­гiдей к?з алдымда, жапала?тап ?алы? ?ар жауып т?рды. Ая? астынан а?ынды?ым ?стап кеткен мен баспалда?ты? ?стiне шы?ып алып, “жапала?тап а?ша ?ар жауады тынбастан” деп, шатып-б?тып ?ле? о?ыдым ?ой деймiн. Содан кейiн ?ндетiп ?йге ?арай кетiп бара жат?анымды бiлемiн. Бiра? ??дай атып, орталы?та?ы саяба?ты? т?сынан ?те бергенде, а?­?ала болып ?йiлген ?арды? бiр шетiне отыра ?алып, азыра? ?ал?ып кетiппiн. ?рi-берiден со? ?стi-басын аппа? ?ар бас­?ан менi к?ше тазала?ыш машина ?армен бiрге ж?к к?лiгiне артып жiберсе керек. ?йтеуiр, шопыр жiгiт бiр ??дай?а ?ара?ан адам болса керек, ?аланы? сыртына шы?ып, ?стiндегi ?арды т?гiп жат?анда менi к?рiп, кеудемде жаным бар екенiн бай?а?ан со?, м?йiтхана?а ?келiп тапсырып кетiптi. Жа?а жылды ?арсы аламыз деп д?бiр­лесiп ж?рген м?йiтханада?ылар менi? ?лi-тiрiме ?арамастан, бiр б?рыш?а тастай салыпты.
Уа?ытты? ?ай мезгiл екенiн бiлмеймiн, ?йтеуiр, суы?тан ?алшылдап ояндым. Айнала тастай ?ара??ы. Анау т?ста?ы бiр есiктi? са?ылауынан жары? бiлiнедi. Солай ?арай т?лтiректеп жетiп, а?ырындап ашып едiм, ар жа?ында а? халатты екi ер адам мен бiр ?йел дастар?ан басында гуiлде­сiп отыр екен. Тiптi жандарына келiп, с?мiрейiп т?р?ан менi бай?ар емес. Б?лай т?ра берсем, оларды? та? ат?анша бай?амасын сезген со?, ?зiмше: “Кеш жары?!” деп дыбыс бердiм. Бергенiм бар болсын, жа?а жыл?а тiлек айтып т?р?ан келiншек сол т?р?ан орнында ес-т?ссiз ??лап ?алды. А? халатты еркектi? бiрi терезенi б?зып шы?ып, дала?а ?ашты. ?стел басында ?ал?ан та?ы бiрiнi? ?ашу?а шамасы келмедi бiлем, тек ?ор?ыныштан иегi дiрiлдеп, ?олында?ы р?мкесiн ма?ан ?сына бергенi есiмде. Ана жа?тан дiрiл ?а?ып то?ып шы??ан ма?ан да керегi осы едi, алдым да тартып жi­бердiм. Менi? ара? iшетiн “аруа?” екенiмдi бiлген со? д?рiгер жiгiт тiптi ?уанып кеттi бiлем, та?ы бiр м?рте ??йып бердi. Екi-?ш р?мкенi ?ызыл ??ештен ж?ремелете асыр?ан со? ?лi де ?ор?ыныштан есiн жия алмай т?р­?ан д?рiгер жiгiтке еш?андай аруа? емес, ?здерiн­дей тiрi адам екенiмдi жеткiздiм.
Осы кезде есiме Мы?тыг?л т?сiп кетiп, телефон с?­рап едiм, ?жепт?уiр ?ы­зы?­?ырап ал?ан д?рiгер жiгiт:
– Телефон н?мiрi?iздi айты?ызшы, же?гейден с?йiншiнi ?зiм с?раймын, – деп ?зеуредi. Содан бiздi? ?йдi? телефонын терiп, “м?йiтханадан звондап т?рмын” деуi м?? екен, ана жа?тан бiрде?е д?рс етiп ??ла?андай болды.
Дереу такси ша?ырып, барлы?ымыз апыл-??пыл бiздi? ?йге тартты?. Келсек, шынында да Мы?тыг?л бай??с телефонны? жанында талып жатыр екен. О?и?а былай болыпты. Мен кешiк­кен со? ашу?а мiнген б?й­бiшем ?алада?ы емхана мен полиция б?лiмшелерiнi? б?рiмен хабарласып шы?ады ?ой. Ешбiр жерде жо?пын. Ендi не iстеймiн деп есi кетiп отыр?анда телефон шырылдап, ар жа?ында?ы адам “м?йiтханадан с?йле­сiп т?рмын” дегенде, Мы?тыг?л ?анша мы?ты болса да, есiнен танып кеткен екен…
С?йтiп, сол т?нi б?рiмiз жа?а жылды бiздi? ?йде ?арсы алып, менi? о д?ниеден аман-сау ?айтып келге­нiмдi та? ат?анша “жуды?”.
К?ллектиппен “корпоративке” барып, к??iл к?тергенге не жетсiн! Бiра? Мы?тыг?л ендi менi кiсен салып ?стаса да “корпоративке” жiбермейтiн шы?ар…
Сайлау БАЙБОСЫН

http://www.zhasalash.kz

Рубрика: