28 августа, 2015 15 комментариев

100 ВАЖНИ И НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА ДЪРЖАВНОСТ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

доктор на философските и на политологичните науки 291300– посланик, Председател на Геополитически център Евразия – София

 

6 май 2015 г. на разширено заседание на Правителството на РКазахстан  в г. Астана президентът Н. Назарбаев предлага идеи за 100 практически стъпки за реализация на определените през миналата година пет институционални реформи.

С тези 100 практически стъпки лидерът на РКазахстан – неговият президент Н. Назарбаев завършва системата от документи, чието начало положи със “Стратегията -2050”, като отговор на предизвикателствата на съвременната глобална епоха, която стратегия да изведе държавата и народа на РКазахстан в редовете на 30-те най-развити държави в света. Важен момент от реализацията на “Стратегията – 2050” беше програмата за Петте институционални реформи, чиято реализация трябваше радикално да изведе държавните институции на РКазахстан в числото на модерните държави в съвремемната епоха.

Ако Петте институционални реформи  показваха посоката и какво трябва да се реформира в новата държавност на РКазахстан ,установена след разпадането на СССР, то 100-те стъпки показват как да стане това на практика. С други думи изработените по идеи на Президента Н.Назарбаев документи показват движението на мисълта от общите глобални виждания към конкретните практически решения, които трябва да станат ръководство за всички държавни и обществени инситуции – от нивото на Парламента, Правителството и Централните органи на обществените организации през областните до местните. По такъв начин цялата институционална система от държавни  и не правителствени институции на Република Казахстан като действително цялостна система се интегрира в практически действия за изпълнението на посочените от Президента “100 стъпки”

В реализацията на Първата институционална реформа за формиране на съвременна, професионална и независима държавна администрация президентът Н. Назарбаев е посочил 15 конкретни стъпки. Всъщност с тази първа реформа се създава базата, основата на институционалната държавна пирамида, върху която се изгражда цялата пирамида на държавната власт и се крепи единството на обществото като система. Тук от множеството изисквания, на които трябва да отговаря държавната администрация от най-ниско до най-високо ниво е изискването за професионална подготвеност и постепенно растене в йерархията след полагане на съответни контролни изпитания на определен срок. Навсякъде  конкурсното начало трябва да бъде водещо. Логически с тези изисквания вървят и изискванията за материалното заплащане и социалното осигуряване  с жилища и т.н. Не на последно място президентът посочва стъпки за безпощадност към корупцията.

Логически изискването за модерна държавна администрация  на всички нива на институционалната пирамида се свързва с изискването на модерна законодателна основа и върховенство на закона на всички нива и по отношение на всички дейности и лица в Република Казахстан. Тази група от важни стъпки включва както създаването и специализацията на съответните институции на съдебната  и законодателна власт, така и обособяване на отделните моменти на процеса на правораздаването. Тук също са предвидени и стъпки към издигане на международния авторитет на РКазахстан със създаването на Международен арбитражен център и Международен съвет към Върховния съд на РКазахстан. Предвидени са също така и стъпки към рационализиране на системата  на  казахстанското правосъдие. И не на последно място към повишаване на ефективността в работата на органите на вътрешна сигурност.

Третата група стъпки, както би следвало да се очаква, е най-голяма, защото  е посветена на провеждане на радикални реформи в областта на индустриализацията и икономическия ръст. Тук са предвидени цяла група мерки както по отношение на ефективното използване на земята ,така и на ролята на данъчната и митническата политика. Наред със стимулирането на земеделското производство в стъпките са предвидени и мерки за стимулиране на скотовъдството и производството на месо.

Важен момент тук  е също така реорганизацията и оптимизацията на системата на електро-енергетиката, защитата интересите на потребителите на енергия, стимулиране на чуждестранните инвестиции в този отрасъл чрез създаване на смесени предприятия .

Като централно –азиатска  и по същество истинска Евразийска държава РКазахстан е заинтересована в развитието на международните транспортни връзки и затова в стъпките са предвидени мероприятия за модернизиране на транспортната инфраструктура на държавата. Не на последно място тук са предвидени конкретни стъпки към стимулиране на добива на руди и други полезни изкопаеми.

Бидейки многонационална държава с оригинални решения на общодържавно  ниво за единството на народа на Казахстан в предложените от президента 100 стъпки Н.Назарбаев има редица моменти, които да изведат постиженията на страната на международно ниво чрез мрежите на Интернет. Необходими са според лидера на РКазахстан нови стъпки към по-нататъшно развитие на културното многообразие на републиката и заедно с това на нейното културно единство.

Заключителните стъпки, предложени от президента Н.Назарбаев са насочени към създаване на транспарентност и подотчетност на държавната администрация и институции пред граждните и тяхното активно участие от своя страна работата на тези инситуции като по този начин се постига именно действително демократично управление.

В заключение бих искал още веднъж да подчертая не само мъдростта на президента Н.Назарбаев като ръководител на Р.Казахстан, но и умението му да привежда общите принципи и постановки на своите виждания на съвременната ситуация в Казахстан и света в конкретни решения за практическо управление.

18.08. 2015 г., София

 

 

 

Неофициальный перевод с болгарского языка

100 ВАЖНЫХ И НЕОБХОДИМЫХ ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 

Проф. доктор философских и политологичeских наук Петко Ганчев – посол, Председатель Геополитического центра Евразия – София

 

6 мая 2015 г. на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан Президент Н.Назарбаев обозначил 100 конкретных шагов по реализации предложенных в прошлом году пяти институциональных реформ.

Данными „100 шагами” лидер Казахстана – Президент страны Н.Назарбаев завершает систему документов, чье начало положено „Стратегией-2050”, в ответ на вызовы современной глобальной эпохи, а сама стратегия представляет собой концепцию вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. Важным элементом в реализации “Стратегии – 2050” является программа Пяти институциональных реформ, реализация которых позволит Казахстану и государственным институтам страны войти в число современных государств нашей эпохи.

Если Пять институциональных реформ показывают направления и что необходимо реформировать в новой государственности Казахстана, установленной после распада СССР, то „100 шагов” показывают, как это осуществится на практике. Иными словами, разработанные по идее Президента Н.Назарбаева документы показывают движение мысли от общего глобального видения к конкретным практическим решениям, которые станут руководством к действию для всех государственных и общественных институтов – от Парламента, Правительства и центральных органов общественных организаций через областные до местных. Таким образом, вся институциональная система государственных и неправительственных органов и организаций Республики Казахстан как действительно целостная система будет осуществлять практические действия по реализации указанных Президентом „100 шагов”.

В реализации Первой институциональной реформы по формированию современного, профессионального и автономного государственного аппарата Президент Н.Назарбаев указал 15 конкретных шагов. По сути эта первая реформа обеспечит создание фундамента институциональной государственной пирамиды, на  основе которого строится целая система государственной власти и поддерживается единством общества в качестве системы. Здесь из множества требований, которым должен соответствовать государственный аппарат от самого нижнего до самого высокого уровня, выделяется основное требование по профессиональной подготовленности и постепенному росту в йерархии, после прохождения соответствующих контрольных испытательных сроков. Везде ведущим должен быть конкурсный принцип. Логически с этими требованиями идут и условия по оплате труда и социальному обеспечению жильем и т.д. Не на последнем месте Президент указывает шаги по беспощадному отношению к коррупции.

Логически создание современного государственного аппарата на всех уровнях институциональной пирамиды связано с требованием по современной законодательной основе и верховенства закона на всех уровнях и в отношении всех видов дейтельности и всех лиц в Республике Казахстан. Эта группа важных шагов включает как создание и специализацию соответствующих институтов судебной и законодательной власти, так и обособление отдельных моментов в процессе правосудия. Здесь также предусматриваются и шаги по повышению международного авторитета Казахстана путем создания Международного арбитражного центра и Международного совета при Верховном суде РК. Предусматриваются также и меры по рационализации системы правосудия. И не на последнем месте – повышение эффективности работы органов внутренней безопасности.

Третья группа шагов, как следовало ожидать и самая большая, поскольку посвящена проведению радикальных реформ в области индустриализации и экономического роста. Здесь предусматривается целая группа мер в отношении эффективного использования земли, а также роли налоговой и таможенной политики. Наряду со стимулированием сельскохозяйственного производства в „шагах” предусматриваются и меры по стимулированию животноводства и производства мяса.

Здесь важным моментом также является реорганизация и оптимизация систем электроэнергетики, защита интересов потребителей энергии, поощрение иностранных инвестиций в этой отрасли путем создания совместных предприятий.

Как центральноазиатское и по сути истинное Евразийское государство Казахстан заинтересован в развитии международных транспортных связей и поэтому в „шагах” предусматриваются меры по модернизации транспортной инфраструктуры государства. Не на последнем месте здесь включены  и конкретные шаги по стимулированию добычи руд и других полезных ископаемых.

Будучи многонациональным государством с уникальными решениями на общегосударственном уровне в отношении единства народа Казахстана, в предложенных Президентом „100 шагах” есть ряд предложений, которые выведут достижения страны на международный уровень через сеть Интернета. По мнению лидера Казахстана, необходимо и в дальнейшем развивать культурное многообразие республики и вместе с тем ее культурное единство.

Заключителные шаги, предложенные Президентом Н.Назарбаевым, направлены на создание транспарентности и подотчетности государственного аппарата перед гражданами и активное участие граждан в работе органов власти, таким образом будет осуществляться действительно демократическое управление.

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть не только мудрость Президента Н.Назарбаева как руководителя Республики Казахстан, но и его умение принимать конкретные решения по практическому управлению на основе общих принципов и собственного видения современной ситуации в Казахстане.

18.08. 2015 г., София

Загрузка...

(15) Комментарии

 1. Челентано says:

  СХВАТКА НАЧАЛАСЬ В ПОЛНЫЙ РОСТ!! КИТАЙ НАЧАЛ АКТИВНУЮ СВОЮ ИГРУ!! ЗАМЕС ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!!

  Чтобы не допустить создания зоны свободной торговли США-ЕС, Китай начал слив государственных облигаций США

  28.08.2015 10:43

  Китай запускает обратное QE на $1 трлн?

  История с продажей Китаем феноменального объема государственных облигаций США набирает обороты. В четверг информация получила практически официальное подтверждение, но проблема также в том, что подобные шаги крайне неблагоприятно влияют на ликвидность.

  Напомним, что Китай продал облигации США более чем на $100 млрд всего за две недели в ответ на дестабилизацию валютного рынка. Кроме того, с начала 2015 г. общий объем проданных казначейских облигаций составил $107 млрд.

  В июле стало известно, что около $143 млрд казначейских облигаций США в течение трех месяцев были проданы через Бельгию.

  источник: ht tp://www.vestifinance.ru/articles/61741

  З.Ы. Если Китай на самом деле затеял свою игру( А на это всё указывает и все говорят только об этом) , то либо Китай либо США очень плохо кончат. А может и оба . На кону уж очень большая ставка. Это игра уже не на деньги…

  И ещё одна, такая «неприметная» новость:

  26 августа 2015, 04:27

  Американский банковский гигант Citigroup перевозит значительные объёмы золотых резервов в Россию

  Любопытный доклад Министерства финансов, циркулирующий сегодня в Кремле, говорит, что Центральный банк России (ЦБР) «принял на ответственное хранение» 3 млн. унций золота на сумму более $ 3,5 млрд. у американского гиганта банковских и финансовых услуг — Citigroup, наряду с дополнительно почти $ 100 млрд. наличными.

  Согласно этому отчету, 1.4 млн. унций этого теперь защищенного в хранилищах ЦБ РФ золота были доставлены непосредственно из Венесуэлы после комплексного соглашения в апреле этого года, заключённого между этой южноамериканской страной и Citigroup, с оставшимися 1.6 унциями, поступившими из различных стран, с которыми этот гигант разорвал отношения в последние год — полтора.
  Еще более важно отметить, говорят эксперты в этом докладе, что руководство Citigroup становится «крайне обеспокоенным» тем, что экономика США близится к краху и свидетельство тому вчерашний чёрный понедельник, во время которого более $ 1,8 триллионов богатств исчезли с рынка акций, оценивающегося в $ 24,1 трлн., принадлежащих американским гражданам.

  подробно стОит прочитать: politobzor.net/show-62979-amerikanskiy-gigant-citigroup-perevozit-v-rossiyu-znachitelnye-obemy-zolotyh-rezervov.html

  З.Ы. ))))) чем дальше тем интересней…

 2. Ёжик колючий says:

  Члентамо, лучше бы переживал за свою любимую империю Зла, которая вот вот рухнет и уйдет в небытие .
  Все империи возникают, достигают определенного уровня развития и потом по закономерным причинам кончают плохо-распадаются.
  Ни эРэФия, ни Китай и ни США- не исключение. Их дни сочтены, кто то рано, кто то из них чуть позже развалиться.
  Никому из них не избежать этой участи. На их обломках возникнут новые империи.
  Первым уйдет в небытие эРэФия, следом Китай. Недавно председатель СиЦзинпинь открыто заявил о том, что Китай на грани краха! И США не вечны.
  В скором времени три зла в мире распадется и мир облегченно вздохнет!
  До развала Китая и США нам до лампочки, так как от них нам никакой угрозы нет. А вот то, что эРэФия распадется- это нас радует, так как от нее исходит реальная угроза для нашей безопасности. Во второй очереди опасность представляют исламские экстремисты и радикалы. А Китай и США по сравнению с первыми двумя не так то опасны !

 3. Челентано says:

  Ёжик колючий: 28.08.15
  В скором времени три зла в мире распадется и мир облегченно вздохнет!
  До развала Китая и США нам до лампочки, так как от них нам никакой угрозы нет. А вот то, что эРэФия распадется- это нас радует, так как от нее исходит реальная угроза для нашей безопасности
  ___________________________

  О_о что ж поздравляю! прогресс на лицо, переборов свой животный страх и оглядевшись ты, всё таки прикладывая нечеловеческие усилия, что-то да разглядел..Ну напрягись ещё разок! Представь что будет, если Китай или США, что в принципе без разницы и порознь они не выживут. То есть если одна из финансовых пирамид ёбнится, то и «партнёр» обречен. Так вот, представить каково будет, если этот не такой уж невероятный сценарий реализуется, остальным?? .. в виде подсказки — когда двое дерутся выигрывает всегда …, ну надеюсь ты понял))))))

 4. Коловрат says:

  Ёжик колючий.»А вот то, что эРэФия распадется- это нас радует, так как от нее исходит реальная угроза для нашей безопасности.»—Ой дурак,ой дурачила. Распад России—это дестабилизация всей Евразии,т.к. осколки России начнут воевать между собой за территории и всё это непосредственно коснётся РК. Затем туда вмешаются сильные мира сего и начнётся передел мира,в котором Казахстану не будет места.

 5. Аноним says:

  Не знал что я с болгарским языком знаком

 6. Беломор says:

  Болгары проституирующая нация. Очень неблагодарный народ. Русские их спасли от турецкой резни, положили тысячи солдатских жизней. И когда болгарам было плохо и им грозила опасность они русских кроме как братушками не звали. А после развала Союза стали лизать зад американцам и заняли антироссийскую позицию.

 7. Аноним says:

  Как смешно выглядят ватник,но не забудьте,что название и страна как Киевская Русь вернётся и столицей будет Киев и распространятся будет эта Русь как была до Уральских гор а дальше не наша замля была

 8. Евпатий says:

  У меня,никогда бородка не тряслась!

  Слава Украине! Героям слава!

 9. Ёжик колючий says:

  Евпатий,у вас есть нетрясущеяся бородка?Давайте с вами встретимся,и ваша бородка,обязательно затрясёться.

 10. Беломор says:

  Наверняка Евпашка делает своей бородкой чудеса в постели.

 11. Аноним says:

  вот именно Русь Киевская и жили там русские, а хохлов там не было, а что такое хохол или укроп?

 12. Аноним says:

  Как смешно выглядят ватник

  А погремухи и того смешнее: какашка, чепушила и наташка…, насрусичи, епт.

 13. Аноним says:

  \Беломор Болгары проституирующая нация. Очень неблагодарный народ. Русские их спасли от турецкой резни, положили тысячи солдатских жизней.\ И сразу стали одевать на болгар крепостное ярмо превращая болгар их в рабов как своих крестьян, чего болгары отродясь от басурманов не знали.Учи матчасть.

 14. Ахахах)))) says:

  Болгары это те же татары только крестияне, или как говорят чухонцы християне. Все ведь знают поговорки про татар? Типа «Нам татарам лишь бы даром»; «Когда татарин родился еврей заплакал». Так вот болгары такие же, кто им платит — тому и будут лизать, как некоторые казахи на этом сайте лижут зад НАНоПутлеру или кремлеорде. Ахахах))))=)))))

 15. Аноним says:

  Все вы тут идиоты вам надо по метле и улицы подметать пользы было бы больше.

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.